Vår renseteknologi er i utganspunktet utviklet for rensing av sigevann fra deponi. Vi er dermed godt kjent med utfordringene og kravene denne bransjen står ovenfor. 

Renseløsningen er en prosess som kombinerer etablert renseteknologi ved bruk av kjemisk felling med en avvanningsprosess gjort med magnetisk partikkelseparasjon.

MivaMagTM,  viser gode reduksjoner av miljøgifter, tungmetaller og andre miljøfindetlige stiffer på sigevannet etter at det er renset. 

  • 50 - 70% reduksjon av organiske miljøgifter
  • 25 - 90 % reduksjon av tungmetaller
  • 80 - 90 % reduksjon av fosfor
  • 80 - 90 % reduksjon av suspender stoff

De typiske utfordringene vi ser hos våre deponi-kunder er ujevnt tilsig av vann, varierende vannkvalitet og at anleggene må tåle frost og kulde. Vårt automatiserte og modulbaserte anlegg løser disse utfordringene.

Renseprosessen resulterer i et sigevann som møter de kravene myndighetene setter for godkjent utslipp fra deponi og et rest-slam som har en grad av tørrstoff på 35 - 40 % som enkelt fraktes bort i container.

Våre referansekunder:

  • Esval Miljøpark
  • Iris Salten IKS
  • HAF IKS
  • HRS IKS
  • RENO-VEST IKS