Industriutslippsdirektivet – hva handler det om?

Industriutslippsdirektivet, forkortet til IED, har til hensikt å regulere utslipp fra industriell aktivitet. Dette reguleres gjennom et krav om BAT, bedriften skal bruke den beste renseteknologien som er tilgjengelig.

For at bedrifter skal kunne navigere seg gjennom hvilke krav de står ovenfor når det kommer til utslipp har EU utarbeidet referansedokumenter for BAT som er tilpasset ulike bransjer. Disse kalles BREF (BAF-referansedokument).

Oversikten over BREF for hver enkelt bransje finner du her: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

Hvem omfattes av direktivet?

Direktivet er gjort gjeldene i Forurensingsloven og i vedlegg 1 til Forurensingsforskriften kapittel 36 finnes det en liste over industrielle aktører som er omfattet direktivet. EU har i tillegg til dette varslet enn skjerping av utslippskravene for industriell aktivitet i tillegg til at nye bransjer skal omfattes av direktivet.

Dette vil i praksis bety at det legges enda mer ansvar på den enkelte aktøren når det kommer til lokal rensing av utslipp. Der man tidligere har kunnet belage seg på lokale, kommunale renseanleg vil man nå kunne oppleve at kravene blir så strenge at det er behov for at utslippene renses hos bedriften før det deretter sendes videre til kommunale nett.

Det foreligger nå et forslag om å utvide listen med bransjer som vil omfattes av industriutslippsdirektivet. Bransjene som kan bli inkludert er:

  • batteriproduksjon
  • skipsbygging og -opphugging
  • akvakultur
  • oljeutvinning

Mot slutten av året i år vil EU-kommisjonen legge frem et revidert direktiv for industriutslipp.


Når er det et krav om å ha innført BAT?

Når en konklusjon om BAT foreligger har bransjen eller sektoren som omfattes av dette fire år på seg til å etterleve disse kravene. For avfallsbransjen vil nye krav tre i kraft allerede 1.januar 2023.

Hvordan møter vi BAT-kravet?

Vår fremste renseløsning er rensesystemet MivaMagTM. Denne teknologien er ansett som BAT av Statsforvalter i Nordland. Teknologien er basert på:

  • Ladningsnøytralisering
  • Koagulasjon og flokkulering
  • Magnetisk partikkelseparasjon

Både ladningsnøytralisering, koagulasjon og flokkering er vel utprøvd teknologi og vil være en BAT som mange aktører tilbyr. Vår teknologi skiller seg ut med teknologien knyttet til magnetisk partikkelseparasjon hvor slammet avvannes samtidig som man trekker ut forurensingen fra vannet.

 

 

Hvis din bedrift ønsker en samtale omkring IED og hvordan din bedrift forholder seg til dette?

Kontakt oss 

 

Kilder: