- Vi har gode renseresultater å vise til på sigevannet som går ut i Gavlfjorden. Deponiet på Bremnes fikk sitt første renseanlegg i 2015. Siden da er det gjort forbedringer på det eksisterende anlegget i tillegg til at vi nå får på plass helt ny teknologi for rensing av PFAS, sier daglig leder ved Reno-Vest Bremnes AS, Jack Lange.

- For oss i Reno-Vest ble det helt naturlig at valget falt på Mivanor AS som leverandør av renseløsning for sigevann da vi har fulgt selskapet og utviklingen av renseteknologien fra starten. En annen viktig faktor i valg av leverandør var lokal forankring og kjennskap til selskapet, sier Jack.

Anlegg for rensing av PFAS i jordmasser

 

Drift av deponi

Reno-Vest Bremnes er et avfallsdeponi som har mottak, behandling og kontrollert deponering av avfall. Selskapet er et datterselskap av Reno-Vest IKS og ligger på Sortland i Vesterålen. Deponiet har renseløsningen MivaMag fra Mivanor som utfører rensing av sigevannet. Bremnes deponi ligger nært havet, og har egen kai som gjør det mulig å ta imot båter på inntil 85 meter.
- Vi mottar forurensede masser, inert avfall, stein, jord, isolasjon, keramikk, betong og rent glass.

 - Det at vi har egen kai gjør det mulig for kunder å frakte masser til deponiet vårt på en mer miljøvennlig måte enn ved å bruke bil. Mesteparten av det vi mottar fra båt er forurensede masser fra større prosjekter, sier Jack.

Deponi Reno-Vest BremnesDeponiet på Bremnes ligger langs havet med egen kai hvor båter kan levere forurensede masser

 

I forkant av kravene

Reno-Vest var tidlig ute med sin første renseløsning for sigevann i 2015. På den tiden ble det ikke stilt spesifikke krav om grenseverdier for utslipp av tungmetaller eller andre miljøgifter. Grenseverdiene ble foreslått av Mivanor og godkjent av forurensningsmyndighetene.  

 -I dag setter myndighetene krav til kvaliteten på sigevannet fra vår aktivitet. Gjennom et omfattende overvåkingsprogram ivaretar vi krav fra myndighetene vedrørende forurensning av sigevann, grunnvann, sedimenter og levende organismer.
  - Renseanlegget vi fikk installert i 2015 har blitt oppgradert og forbedret i 2019. Anlegget har en kapasitet på å rense 58 kubikkmeter vann per time. Daglig leder og fagsjef i Mivanor AS, Robert Tarasz, har gjort en god jobb med å tegne et nytt bygg for oss som huser renseløsning for sigevann, og vi er i gang med å utvide installasjonen med en teknologi for å rense sigevann som inneholder PFAS-forurensning, sier Jack.
 
- Med dagens renseløsning MivaMag opplever vi en god renseprosess hvor vi benytter pulverdosering i stedet for flytende kjemikalier. Både renseprosessen og drift av anlegget oppleves som en forbedring for våre ansatte, legger han til.

renseanlegg fra Mivanor MivaMag på Bremnes deponiI dette bygget hvor MivaMag er plassert skal også løsning for rensing av PFAS-masser installeres.

 

Neste steg: vann med PFAS-forurensning

I desember i fjor ble Reno-Vest det fjerde deponiet i Norge som fikk tillatelse til å ta imot PFAS-forurensede masser. I søknaden ble renseløsningen til Mivanor, MivaSorb, som er utviklet nettopp for denne renseutfordringen, et viktig bidrag. Jack forteller at Reno-Vest tidlig i 2018 så behovet for å kunne ta imot PFAS-holdige masser. Både fordi det ville gi et konkurransefortrinn, men også fordi det er krav til rensing av slike masser fra myndighetene og Reno-Vest ønsket å kunne tilby denne løsningen.

 - Nødvendige forbedringer av MivaMag og samtidig flytting til nytt bygg som huser prosessanlegget ble starten for planlegging av et renseanlegg for PFAS-forurensede masser. Vi ønsket å ha begge renseanleggene under samme tak, sier Jack.  

 

-En sikkerhetsventil

- Vi opplever at ny teknologi gjør det enklere for oss å drifte renseanlegget, som innebærer å overvåke ulike parameter og grenseverdier. I tillegg er det betryggende at Mivanor har mulighet til å fjernstyre prosessene i anlegget. Det er lett å overvåke og følge med anlegget via app og kamera, og Mivanor kan være en sikkerhetsventil. Vi kan til og med overvåke fyllingsgraden på containeren som samler opp slam, sier Jack fornøyd.

 

Ønsket er å ta de miljøvennlige valgene

Vann som siger gjennom et avfallsdeponi, vil være forurenset av stoffer fra avfallet og regnes derfor som en kilde til spredning av miljøgifter og annen forurensning.

 - Som deponieier er vi alltid opptatt av å følge krav fra myndighetene. Vi ønsker å ta de riktige og miljøvennlige valgene. Det skal ikke være sånn at økonomi styrer fullstendig og de rimeligste løsningene trumfer de mest gunstige løsningene for miljøet. Vi har alltid i bakhodet at valgene vi gjør skal være til det beste for miljøet og omgivelsene rundt oss, avslutter Jack.