Gjennom våre kjerneaktiviteter og kompetanse jobber vi kontinuerlig mot vår visjon om å være bransjeledende leverandør av vannrenseløsninger. Vi setter krav til våre underleverandører i form at av de må vise til bærekraftige løsninger. Innad i vår bedrift holder vi på med forskning og utvikling, slik at vi har mulighet til å effektivisere drift og vår miljøpåvirkning. Dette gjør at vi er i stand til å være med på en bærekraftig utvikling.

Bærekraftsmål nummer 6 
 

 "Rent vann og gode sanitære forhold". rentvann

Dette målet innebærer at vi innen 2030 skal med vår aktivitet sørge for bedre vannkvalitet, redusere forurensing, begrense utslipp av farlige kjemikalier og materialer, og halvere ubehandlet spillvann på verdensbasis. Vi kan ikke gjøre dette alene, men vi ønsker å jobbe med at våre aktiviteter kan bidra til å nå dette målet sammen med flere. Vi renser over 800 000 kubikk meter vann hvert år. 

God vannbehandling og god vannkvalitet står sentralt i vår strategi. Vi vet at rent vann ikke kommer av seg selv, men krever avansert og utviklet teknologi. Med våre anlegg renser vi, resirkulerer og skaper vi fornybar energi. Gjenvinning og resirkulering av vann er en av forutsetningene for å kumme dekke fremtidige vannbehov. Vann er ofte kritisk innen ulike typer industriproduksjon og tilpasses ofte produkt og prosess. 

 

bæekraftsmål nummer 14Bærekraftsmål nummer 14

 

"Livet i havet"

Dette målet tar for seg arbeidet med å redusere alle former for havforurensing, særlig fra landbvirksomhet. Vihet.Vi arbeider med dette, og leverer vannrensing ved hjelp av vårt produkt Mivabio tsettefiskanlegganelgg som ligger utenfor Bodø. MivaBio er et vannrenseanlegg som baserer seg på naturlig biomasse. Prosessen fjerner stoff som fosfat, ammonium, totalt suspendert stoff (TSS) og organiske stoffer som BOD og COD. Hos settefiskanlegget utenfor Bodø forbehandles vannet. Vi leverer teknologi for god resirkulering, som igjen er helt avgjørende for å løse utfordringene i oppdrettsnæringen. 

Livet på jorda er avhengig av livet i havet. Det betyr at temperaturen, kjemien, strømningene og livet i havet er det som driver de globale systemene som gjør det mulig for oss å leve på jorda. Vi mennesker er avhengig av at havet beskyttes og at vi sammen forhindrer forsøpling og forgiftning. Vi jobber for reduksjon av havforurensing. marin forsøpling og utslipp av næringssalter. Vårt mål er sunne og produktive hav. 


bærekraftsmål nummer 17Samarbeid for å nå målene
 

Samarbeid for å nå målene er det som binder bærekraftsmålene til FN sammen. For å oppnå en endring er vi nødt til å dra i samme retning og bidra til at den totale innsatsen være bygd på god dialog og samhandling.

Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.