På globalt nivå er vann en knapphetsressurs. Det innebærer at milliarder av mennesker ikke har tilgang på rent drikkevann og tilfredsstillende snitære gorhold. Et av målene i Mivanor er å bidra til at det utvikles mer effektive renseanlegg - uten at det skal gå på bekostning av miljøet. 

Sirkulærøkonomi
Gjenbruk er viktig i en sirkulærøkonomi, og Mivanor er opptatt av det sirkulære kretsløpet. En sirkulærøkonomi handler om å ha en tankegang som baserer seg på gjenbruk, det å reparere, forbedre og materialegjenvinne i et kretsløp hvor færrest mulig ressurser går tapt. 

Vann sirkulrerer i et kretsløp hvor det kan benyttes på nytt og på nytt, men det er viktig at vannet som kretser ikke er forurenset. Et forurenset vann vil kunne være til fare for omgivelsene det eksisterer i. Vi ønsker å bevare denne ressursen lengst mulig og bidra til at den kan inngå i et kretsløp uten negativ miljøpåvirkning. 

Norske avløpsanlegg spiller en viktig rolle for vannets kretsløp gjennom en bærekraftig ressursutnyttelse av avløpsvann.