Miljømessige hensyn er integrert er integrert både i vår interne virksomhet og i interaksjon med aktørene rundt oss.

Vi vet at samfunn og næringsliv er avhengig og påvirkes av hverandre. Et næringsliv er avhengig av et velfungerende og bærekraftig samfunn for å drive god verdiskapning i samfunnet. 

I Mivanor er det lagt til grunn en tredelt bunnlinje. Denne bunninjen baserer vi våre prinsipper og vår strategi på.

 

Tredelt bunnlinje 

En tredelt bunnlinje innebærer at økonomisk vekst, sosiale forhold og en miljømessig påvirkning skal balansere i vår verdiskapning. Valgene vi tar og strategien vår virksomhet baserer seg på skal ikke påføre kommende generasjon økende miljøproblemer.Illustrasjon av en tredelt bunnlinje

  • Økonomisk fremgang: Det å ha et langsiktig perspektiv, forbli konkurransedyktig og å skape økonomisk verdi.
  • Miljømessig ansvar: Det å sikre at bedriftens aktivitet tar hensyn til miljøet og å strebe etter kontinuerlige forbedringer.
  • Sosiale forhold: Det å ta hensyn til lokalmiljøet og samfunnet. Det handler også om å inkludere sosiale, kulturelle og politiske spørsmål som er relevant for kjernevirksomheten.