Miljømessige hensyn er integrert i vår forretningsvirksomhet og i interaksjon med andre interessenter. Vi vet at samfunn og næringsliv er avhengig og påvirkes av hverandre. Et næringsliv er avhengig av et velfungerende og bærekraftig samfunn for å drive god verdiskapning i samfunnet. 

I Mivanor er det lagt til grunn en tredelt bunnlinje. Denne bunninjen baserer vi våre prinsipper og all aktivitet vi foretar oss på. En tredelt bunnlinje for oss betyr at økonomisk vekst, sosiale forhold og en miljømessig påvirkning balanseres i vår verdiskapning. Det er ikke ønskelig at vår virksomhet skal påføre kommende generasjon økende miljøproblemer.Illustrasjon av en tredelt bunnlinje

Økonomisk fremgang: Det å ha et langsiktig perspektiv, forbli konkurransedyktig og å skape økonomisk verdi.
Miljømessig ansvar: Det å sikre at bedriftens aktivitet tar hensyn til miljøet og å strebe etter kontinuerlige forbedringer.
Sosiale forhold: Det å ta hensyn til lokalmiljøet og samfunnet. Det handler også om å inkludere sosiale, kulturelle og politiske spørsmål som er relevant for kjernevirksomheten.

Dette er tre bunnlinjer som Mivanor har forankret i vår strategi.