Vår kjerneaktivitet, kompetanse og visjon om å være førstevalg innen renseanlegg i Norge, gjør at vi er i stand til å bidra til en bærekraftig utvikling. FN sine bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for verden, som har som hovedmål å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

To hovedmål
For oss i Mivanor har vi valgt ut to hovedmål som vi har satt søkelys på og jobber målrettet mot. Bærekraftsmålene henger sammen, og ved å jobbe for to hovedmål, vil vi indirekte påvirke andre mål i positiv retning. Vi har et ønske om å styrke de positive effektene og redusere de ikke så fullt gode effektene av vår aktivitet.

Bærekraftsmål 6
Bærekraftsmål nummer 6: "Et rent vann og gode danitære forhold". Dette målet handler om at vi innen 2030 skal med vår aktivitet sørge for bedre vannkvalitet, redusere forurensing, begrense utslipp av farlige kjemikalier og materialer, og halvere ubehandlet spillvann på verdensbasis. Vi kan ikke gjøre dette alene, men vi ønsker å jobbe med at våre aktiviteter kan bidra til å nå dette målet sammen med flere. Vi renser over 800 000 kubikk meter vann hvert år. 

God vannbehandling og god vannkvalitet står sentralt i vår strategi. Vi vet at rent vann ikke kommer av seg selv, men krever avansert og utviklet teknologi. Med våre anlegg renser vi, resirkulerer og skaper vi fornybar energi. Gjenvinning og resirkulering av vann er en av forutsetningene for å kumme dekke fremtidige vannbehov. Vann er ofte kritisk innen ulike typer industriproduksjon og tilpasses ofte produkt og prosess. 

 

bæekraftsmål nummer 14
Bærekraftsmål nummer 14: "Livet i havet". Dette målet tar for seg arbeidet med å redusere alle former for havforurensing, særlig fra landbasert virksomhet.Vi arbeider med dette, og leverer vannrensing ved hjelp av vårt produkt Mivabio til et settefiskanelgg som ligger utenfor Bodø. MivaBio er et vannrenseanlegg som baserer seg på naturlig biomasse. Prosessen fjerner stoff som fosfat, ammonium, totalt suspendert stoff (TSS) og organiske stoffer som BOD og COD. Hos settefiskanlegget utenfor Bodø forbehandles vannet. Vi leverer teknologi for god resirkulering, som igjen er helt avgjørende for å løse utfordringene i oppdrettsnæringen. 

Livet på jorda er avhengig av livet i havet. Det betyr at temperaturen, kjemien, strømningene og livet i havet er det som driver de globale systemene som gjør det mulig for oss å leve på jorda. Vi mennesker er avhengig av at havet beskyttes og at vi sammen forhindrer forsøpling og forgiftning. Vi jobber for reduksjon av havforurensing. marin forsøpling og utslipp av næringssalter. Vårt mål er sunne og produktive hav. 
bærekraftsmål nummer 17
Samarbeid for å nå målene
Vi er med dette stolte av å være en del av bærekraftsmål nummer 17 som handler om samarbeid. Gjernnom å arbeide målrettet for bærekraftsmål nummer seks og nummer 14 bidrar vi indikrete på mange av de øvrige målene som er satt av FN. Vi har forankret disse målene i vår strategi og i måten vi tenker på. Samtidig er vi klar over at etableringer og utbygging av anlegg kan ha en negativ påvirkning på bærekraftsmål nummer 15 "Livet på land", og vi jobber med å redusere effektene. 

På en annen side ser vi at vi skaper arbeidsplasser og birar på bærekraftsmål nummer 12 "Ansvarlig forbruk og produksjon" som handler om å dikre bærekraftig forbruk- og produksjonsmønstre. Ved å rense vann drifter vi i retning bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser. Dette er i tråd med bærekraftsmålet som går ut på en miljøvennlig forvaltning og betydelig reduksjon av utslipp av kjemikalier til luft, vann og jord, slik at vi kan begrense skadevirkninger for folkehelsen og for miljøet.