Avløpsvann kan være både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. Avløpsvann er forringet i kvalitet (forurenset) fra påvirkning av menneskeskapte prosesser. Avløpsvann består av flytende avfall fra husholdninger, næringsvirksomheter, industri eller landbruk. 

Industrielt avløpsvann er avløpsvann som har vært benyttet til industrielle formål. Industrielle formål kan være bygninger, anlegg som benyttes i handel, industri, transport, vei og annen virksomhet. Industrielt avlpsvann kan inneholde partikulært eller oppløst stoff (prosessvann) eller være oppvarmet (kjølevann)

Med overvann menes overflateavrenning (regn, smeltevann) fra gårdsplasser, gater og takflater som avledes på overflaten i overvannsledning (separatsystem) eller sammen med sanitært avløpsvann (fellessystem)

Vi har levert renseanlegg til ulike bansjer:


Les mer om våre renseløsninger for ulike bransjer her

Vann vi renser

Lurer du på noe om rensing av avløpsvann?

KONTAKT OSS