Vann er jordens viktigste ressurs.
Vi har vi satt oss to hovedmål fra FN sine bærekraftsmål som vi jobber kontinuerlig for å oppnå.

Les mer om våre bærekraftsmÅL


For oss er det ønskelig å sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere forurensing, begrense utslipp av farlige kjemikalier og materialer, og på sikt halvere ubehandlet spillvann på landsbasis. 

Vi jobber også med å redusere flere former for havforurensing, særlig fra landbasert virksomhet. Dette målet er noe vi jobber hardt for og vår løsning MivaMag har blant annet fungert som en otalrenseløsning til settefiskproduksjon.

 

Ønsker du mer informasjon om vårt bærekraftsarbeid?

KONTAKT OSS