Klikk på linkene nedenfor for å se hvilke stoffer de ulike renseløsningene våre fjerner og hvordan løsningen fungerer. 

MivaMag

 • Tungmetaller
 • POPO (Persistente organiske miljøgifter)
 • PFAS
 • Fosfat
 • TSS (totalt suspendert stoff)
 • De 33 stoffgruppene prioritert av EU som følge av miljøskadelighet
 • Olje
 • Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
 • Tungmetaller, inkludert (kadium, kobber, sink, nikkel, bly, kvikksølv)
 • Tungmetaller
 • Elektrolytter (syrer, baser, salter)
 • Organiske forbindelser
 • KOF, BOF, TOC
 • VOC
 • POPs
 • Næringssalter

 

Les mer om våre renseløsninger her

KONTAKT OSS