Hva som skjer med slammet fra en vannrenseprosess er ulikt ut fra hvilket type vann som er renset. Graden av forurensing og sammensetningen av de stoffene som trekkes ut styrer naturligvis hva man har mulighet til å gjøre med slammet. 

Det skal foretas en analyse av slammet, i tillegg til at det karakteriseres før det gjøres en beslutning på hva som kan gjøres med hvert enkelt slam. 

Sigevann fra deponi

 

Slam fra sigevann som kommer fra deponi legges tilbake på deponiet. Slammet er kjemisk stabilisert slik at utlekking av forurensningene i slammet er liten.

Slambehandling fra akvakultur

For slam fra fiskeoppdrett kan slammet komposteres eller brukes i en videre prosess for jordforbedring fordi dette ikke inneholder stoffer som ansees som miljøskadelige. 

Trenger du mer innsikt i hvilken behandlingsmetode som kreves for slammet som oppstår i renseprosesser?

Kontakt oss