Våre kunder

Oversikt over noen av aktørene vi har levert industrielle renseløsninger til.

 • ESVAL

  ESVAL MILJØPARK

  Vi leverte renseanlegg til Esval Miljøpark i Vormsund i 2017, som det første utenfor Saltenregionen.

  Bildet viser resultatet fra renseprosessen, en betydelig effekt på sigevannet er oppnådd gjennom MivaMagTM. Anlegget renser sigevannet fra deponiet med en kapasitet på 40 kubikkmeter i timen og er bygget opp i godt isolerte brakkemoduler.

 • HAF

  HAF - HELGELAND AVFALLSFOREDLING

  Anlegget fra Mivanor renser vannet biologisk med lufting og sedimentering, med påfølgende kjemisk/mekanisk rensing med MivaMagTM. Kapasiteten er på 40 kubikkmeter per time.

 • HRS LOGO

  HRS - HÅLOGALANDS RESSURSSELSKAP

   

  Anlegget hos HRS har en kapasitet på 20 kubikkmeter med vann i timen oger levert som en modulbasert løsning i en innvendig isolert stålcontainer. Vannet forbehandles med MivaBioTM, og deretter med magnetisk partikkelseparasjon gjennom vår selvutviklede teknologi MivaMagTM.

 • Iris Salten

  IRIS SALTEN

  På Vikan Avfallsplass utenfor Bodø har vi levert en MivaMagTM renseløsning og bygget et eget visningsanlegg for vår teknologi.

 • KIMEK Logo

  KIMEK

  Kimek har beliggenhet i Kirkenes rett utenfor døren til den arktiske regionen og Russland. Selskapet utfører reparasjonsarbeid, vedlikehold og ombygging av skip. De produserer også stålkonstruksjoner og utfører tjenester innenfor gruveindusti. De gjør også elektrisk arbeid innen bygg, industri og skip, samt service for olje- og gassrelaterte skip. Vi har levert en MivaSettle til Kimek. Vannet fra skipsverft inneholder svært mye tungmetaller som MivaSettle er satt opp for å ta ut. Les mer om Kimek her. 

  Slik ser MivaSettle ut:

 • LAS

  LAS - LOFOTEN AVFALLSSELSKAP

  Lofoten Avfallsselskap IKS er etinterkommunalt selskap. Selskapet arbeider i avfallsbransjen og tar i mot og behandler alle typer avfall, både fra husholdninger og næringsliv. De besørger også innsamling, sortering og gjenvinning og (etter-)drift av deponier. Hovedsakelig er det foredling av avfall til gjenvinning (material og energi) som skjer på anleggene. Vi har levert en MivaMag-enhet som renser sigevannet fra Haugen deponi. Les mer om Lofoten Avfallsselskap her.

   Slik ser en MivaMag-enhet ut:

 • Lindum logo

  LINDUM

  Vi har levert renseløsningen MivaMag til Lindum. Lindum er en av de fremste i landet innen blant deponering av forurensede masser, behandling sv ulike typer organisk avfall, luktrensing og kverning av trevirke. MivaMag-enheten vår renser sigevann fra deponiet som samles opp i en åpen lagune. Her kan du lese mer om Lindum.

  Slik ser en MivaMag-enhet ut:

 • Mørenot logo

  Mørenot

  Mørenot leverer løsninger for bærekraftig høsting av havets ressurser. Selskapet er en global leverandør til fiskeri, oppdrett og seismikkindustrien og har 800 ansatte innen salg, service og produksjon verden over. Vi har levert MivaMag til flere av Mørenot sine anlegg:

  - Mørenot Hammerfest
  - Mørenot Øksningan
  - Mørenot Steigen
  - Mørenot Vevang
  - Mørenot Karmsund

  Vannet som renses inneholder svært mange tungmetaller og grove partikler som skjell, sjøgress, steiner og andre planter. Det er også en god del voksforbindelser i vannet fra nøtene. Vannet som renses gjenbrukes på nytt i vaskeprosessen, som igjen ikke gir noe utslipp. Les mer om Mørenot her. 

  Slik ser en MivaMag-enhet ut:

   

 • Norsk Gjenvinning logo

  Norsk Gjenvinning

  Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Som konsern har vi en ambisjon om å være bransjens beste aktør når det gjelder bærekraft. De siste årene har vi tatt en posisjon innen bærekraftig utvikling og fremtidens sirkulærøkonomi. Norsk Gjenvinning er per i dag leietaker av en MivaStormwater. Denne renseløsningen renser overflatedrenering fra lagrings- og produksjonsområdet. Les mer om Norsk Gjenvinning her. 

  Slik ser en MivaStormwater ut:
   

 • Ole Peder Ødegaard A/S

  OLE PEDER ØDEGAARD A/S

  Ole Peder Ødegaard A/S (OPØ) har tillatelse fra Statens Strålevern til mottak av potensielt syredannede masser, deriblant alunskifter, i sitt ordinære avfallsdeponi ved Borge pukkverk deponi i Fredrikstad. Ole Peder Ødegaard har en samarbeidsavtale med Norsk Gjenvinning m³ AS (NGm³) knyttet til driften av deponiet. 

  Til deponiet har vi levert en MivaMag-enhet. Denne enheten renser sigevann fra et deponi for fjell- og ulike bergrter. Det er strenge rensekrav for utslipp til resipient. Les mer om Borge deponi her.

  Slik ser en MivaMag-enhet ut:
   

 • Reno-Vest

  Reno-Vest Bremnes deponi

  Reno-Vest var den første kunden som valgte renseløsningen MivaMag for sigevann. Nå er de også blitt den første kunden som tegner kontrakt på renseløsning for sigevann med PFAS-forurensning, MivaSorb.

 • Salten Smolt logo

  Salten Smolt

  Salten Smolt valgte Mivanor som leverandør da de trengte en god løsning for rensing av prosessvann fra smoltanlegg. 

 • SHMIL logo

  SHMIL - Søndre Helgeland Miljøverk IKS

  Søndre Helgeland Miljøverk IKS  (SHMIL) er et interkommunalt avfallsselskap som ivaretar eierkommunenes forpliktelser innen renovasjon og avfallsbehandling. Vi har levert MivaMag til SHMIL hvor den renser sigevann fra deres deponi. Les mer om SHMIL og deres deponi.


  MivaMag-enheten ser slik ut: