En god renseløsning for smoltproduksjon

- Pila peker godt oppover for renseresultatene på vannet fra anlegget vårt, sier Rune Berntsen
som er driftsleder ved Salten Smolt.  Salten Smolt er en del av Salten Aqua-konsernet, og har ansvaret for laksen fra den er rognkorn til den er smolt.Driftsleder Rune Berntsen ved Salten Smolt

Yngelanlegget i Vik har to renseløsninger fra Mivanor, MivaMag og MivaBio. Rune kan fortelle at de har en svært god effekt av disse renseløsningene, og sikrer seg renseresultater som er godt innenfor krav fra myndigheter i henhold til utslippstillatelse, noe han er svært tilfreds med.

Vil sikre mulig påvirkning på miljøet
 

 - Salten smolt arbeider for at påvirkningen produksjonen har på miljøet er så lav som mulig, og at driften er bærekraftig, og spiller på lag med miljøet. En viktig del av oppfølgingen vi gjør er dokumentasjon, vannprøver og forsøk, som igjen bidrar til at vi har god kontroll på våre utslipp og sikrer at vi møter kravene som er satt, sier Rune. 

- Vannprøver som er tatt fra januar og til vi avsluttet denne sesongens produksjon i september, viser at renseløsningene funker og at vannkvaliteten på våre utslipp bare blir bedre og bedre" legger han til.

 

- Møter våre spesifikke utfordringer

Mivanor har levert en kombinasjon av to renseløsninger; en biologisk rensing gjennom MivaBio og en kjemisk/mekanisk rensing gjennom MivaMag

Ved hjelp av renseløsningene unngår Salten Smolt at forurensningsstoffer som suspendert stoff, nitrogen, fosfor og BOF havner i naturen og elva. Løsningen senker også turbiditeten i vannet betraktelig. 

  - Mivanor var én av få aktører som kunne hjelpe oss med en svært aktuell problemstilling, nemlig å fjerne fosfor og nitrogen fra utslippet vårt. I tillegg til at de var et lokalt selskap og at vi hadde et samarbeid med Mivanor var også positivt, sier Daglig leder Børge Andreassen som var involvert i anskaffelsesprosessen av renseløsning.

 

Fjernet tidligere risiko

Til produksjon av lakseyngel kreves det mye vann. Vannet som benyttes i produksjon blir forurenset av fôr-rester, feces og andre partikler. Før Salten Smolt investerte i renseanleget fra Mivanor, benyttet de et trommelfilter til vannrensing.

 - Det knyttet til seg like utfordringer til driften av den tidligere løsningen vi hadde, sier Berntsen. 

 - Det kunne blant annet forekomme hull i filteret. Nå som vi har MivaMag og MivaBio som renser vannet  to prosesser, har vi fjernet risikoen for den type problem, og det er vi veldig fornøyde med. 

Skjerm til maskiner

 


Næringsrik elv

 - Vi har engasjert NINA, Norsk institutt for naturforskning som forsker på bunndyr i ferskvann. De tar prøver og sjekker hvordan bunndyr trives i elva ved siden av oss. 
Tilbakemeldingene vi har fått er at det er mye liv i elva, i tillegg til at det er en økende bestand av brunørret. Det må bety at det er ei næringsrik elv med gode forhold, sier Berntsen. 

På spørsmål om hva Berntsen mener er det viktigste de gjør for å ta miljøansvar:
 - Vi skal fortsette den gode vannrensingen, ha fokus på å rene vannet som er brukt i produksjon, og ikke bruke så mye kjemikalier ved vask. Vann som inneholder kjemikalier samler vi opp i tanker og sender til Iris, slik at det blir tatt hånd om på en forsvarlig måte. I dag bruker vi nesten bare varmt vann til rengjøring. 

 

Godt samarbeid

MivaMag og MivaBio er satt opp i en kombinasjon som består av en lang container og to modulbygg som er plassert tett ved fabrikken. 

Berntsen oppleber samarbeidet med Mivanor som bra, og trekker spesielt frem dialogen alten Smolt har med prosessingeniør Espen Hansen i Mivanor. Hans oppgave er å være innom og se til anleggene ved behov. 

 - Espen følger opp at anleggene fungerer slik de skal og at maskinene er rett innstilte. Det er en ekstra trygghet for oss og vår drift, sier Berntsen. Espen Hansen

Rune er en aktiv kunde og har mye innsikt og målsetninger
for egen drift, noe som er veldig sunt for utviklingen av våre
produkter og tilpasninger vi gjr hos Salten Smolt. 

 - Vi er veldig glade for å ha kunder som er fremoverlente og ønsker å dytte oss videre gjennom å utfordre løsningen og komme med tilbakemelding hvis de ser at det er noe som kan tilpasses bedre, sier Espen Hansen. 

Han er prosessingeniør i Mivanor og er en del av teamet som jobber kontinuerlig med våre kunder om forbedring, slik at de alltid får
tilgang til BAT, Best Available Technology, og sikre at utslippene til enhver
tid er godt innenfor de rammene som er satt av Fylkesmannen i Nordland.